hledej
KOŠÍK
VítejteKaraoke SADYKaraoke DVDDVD na přáníPříslušenstvíKaraoke skladbyFAQDárkyJak nakoupit Jak zaplatit VOP GDPR Slovensko O webu
Nová registrace Zapomenuté heslo karaoke facebook login Přihlásit se přes Facebook Seznam zpráv e-mailingu
Vítej na webu TOP CZ a SK výrobce karaoke
Karaoke DVD a KARAOKE SADY - vše skladem - známe své zákazníky a pracujeme rychle
Super Tip na dárek pod stromek pro děti i dospělé - poskládej si své KARAOKE DVD

Všeobecné obchodní podmínky

1.Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.karaoke-zabava.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je Bc. Petr Kostílek 696 84 Těmice 311, okr. Hodonín, IČ: 67331033, DIČ: CZ7509194275, plátce DPH. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, případně Evropské unie (EU). Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Tyto obchodní podmínky tvoří spolu s potvrzenou objednávkou právní rámec daného závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. V okamžiku, kdy kupující na těchto stránkách klikne na odkaz "Potvrzuji objednávku" umístěný pod formulářem objednávky v sekci zadání osobních údajů kupujícího, má se za to, že ze strany kupujícího byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, tj. v objednávce potvrzené prodávajícím. Údaje o zboží uvedené na webových stránkách www.karaoke-zabava.cz, v prospektech a jiných tiskovinách vycházejí vždy z údajů poskytnutých od výrobců s tím, že prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit změny specifikace výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců či jiných smluvních partnerů, a prodávající neodpovídá za jejich správnost či tiskové chyby. Kupující má právo před objednáním vznést žádost na případné prověření těchto údajů u prodávajícího, který je povinen mu potřebné údaje poskytnout. Obrázky u výrobků mohou být pouze ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení, obsahu setu více výrobků), rozhodující je vždy popiska výrobku, kde je výrobek detailně popsán. Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. Objednávka, uzavření smlouvy

Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu směřující k uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, potvrzení objednávky je zasíláno automatem e-shopu po vystavení faktury. Prodávající akceptuje pouze objednávky zaslané prostřednictvím on-line nákupního systému stránek www.karaoke-zabava.cz. Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávky, jejich změny, či ukončení již uzavřených smluv jsou zásadně platné jedině tehdy, pokud byly ze strany prodávajícího učiněny či potvrzeny písemně, faxem nebo e-mailem. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit své plnění úhradou finanční zálohy kupujícím až do výše 100 % kupní ceny a stanovením lhůty pro úhradu takové zálohy.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo náklady prodávajícího na opatření zboží. Prodávající je povinen o těchto skutečnostech neprodleně kupujícího informovat a pokud možno mu nabídnout srovnatelný náhradní výrobek.

4. Cena, platební podmínky

Ceny uvedené na webových stránkách www.karaoke-zabava.cz jsou platné ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Jsou uváděny v měnách Kč a EUR, měna objednávky je Kč, v případě že není dohodnuto jinak. Ceny jsou uváděny vždy včetně DPH, zahrnují balení, dopravu od výrobce nebo smluvních partnerů do sídla prodávajícího, pojištění této dopravy, případné clo, celní odbavení a veškeré ostatní náklady spojené s dovozem zboží do ČR. Ceny nezahrnují náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu, které jsou stanovovány individuálně nebo ceníkem prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změny či aktualizace cen v případě změny dodavatelsko-odběratelských podmínek výrobců a smluvních partnerů, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktuální podobě na www.karaoke-zabava.cz. Pokud dojde v době mezi přijetím objednávky a vystavením potvrzení objednávky u prodávajícího ke změně cen, která změní kupní cenu uvedenou v objednávce, je prodávající povinen kupujícího na tuto změnu v reakci na objednávku upozornit, a vyžádat si písemné potvrzení nové ceny. Ceny uvedené v potvrzení objednávky jsou pro danou objednávku považovány za pevné bez ohledu na případné další aktualizace cen, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Platební podmínky a splatnosti faktur jsou individuální v závislosti na charakteru zboží, a jsou vždy uvedeny na potvrzení konkrétní objednávky. V případě, kdy kupující provede úhradu (i dílčí) platby a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně (max. do 10 prac. dnů) vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.

Úhrada za zboží je prováděna bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, případně jinými platebními kanály a metodami, které jsou na webu prodávajícího zveřejněny a kupující si danou metodu vybere. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list. Faktura je pouze v elektronické podobě (odkaz na tisknutelnou web stránku) a je možné ji kdykoli znovu vytisknout.

5. Dodací termíny

Zboží pocházející z vlastní výroby prodávajícího je vždy skladem - odesílá se po uhrazení, jedná se o zakázkové Karaoke DVD a předpřipravené karaoke DVD. Zboží jiných výrobců je drženo ve vlastním skladu takovém množství aby nedocházelo k jeho nedostatku, krátkodobý nedostatek je možný v horizontu 3 dnů. O případném nedostatku konkrétního zboží je kupující neprodleně po objednávce informován telefonicky, případně emailem.

6. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu, nebo je místem osobního odběru.

7. Záruka

Na zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Po dobu záruky prodávající zaručuje, že zboží bude po dobu záruční doby způsobilé k účelu, pro který je určeno. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé zejména v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů, poškození bleskem, provozu za extrémně neobvyklých podmínek nebo v případě krádeže. Záruka zaniká v případě neodborné manipulace, neoprávněného zásahu do předmětu plnění osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím pověřena. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

K prokázání záruční doby postačuje kupujícímu doklad o zakoupení (faktura). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky ve faktuře.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

8. Reklamace (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit reklamaci.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci - právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


Uplatnění odpovědnosti za vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9. Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně zčásti, jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 Nového občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by za to byl jakkoliv sankcionován. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti.
V případě spotřebitelova odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží písemnou formou doporučujeme formulovat dopis následujícím způsobem:
Využívám svého práva dle § 1829 Nového občanského zákoníku a odstupuji tímto jednostranně od smlouvy číslo (uveďte číslo faktury). Částku za plnění obsažená na této smlouvě (faktuře) požaduji vrátit formou bankovního převodu na účet číslo ________________________ (zde prosím uveďte číslo účtu, na který bude částka poukázána).
V ________________, dne ________________, podpis: ________________

K dispozici je též: Formulář pro odstoupení od smlouvy
Spotřebitel může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem, kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od převzetí zboží. Ačkoliv není takový postup vyloučen, odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí věci by nemělo nahrazovat případnou reklamaci. Spotřebitelův projev vůle odstoupit od smlouvy musí být prokazatelně odeslán nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty od převzetí věci.

Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Zboží je vhodné vrátit s kopií daňového dokladu (faktury). Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury vždy. Pozor ! Pokud je zboží (například karaoke sada) složeno z více samostatně prodávaných částí a je uvedeno, že např. námi vyrobené karaoke DVD součástí sady, pak se podmínky pro vrácení vztahují na všechny položky takové sady. Pokud tedy rozbalíte v sadě přiložené karaoke DVD, porušíte tím originální obal a DVD již není dále způsobilé pro další prodej.

Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené. Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Jestliže si vyberete zaslání částky za zboží formou poštovní poukázky, budou z částky odečteny náklady na poštovní poukázku v paušální výši 200,- Kč (tato částka zahrnuje i cenu za dopravu peněz na poštu). Vrácení částky na bankovní účet je bez poplatku. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Pozor! Podle §1837 odst. h) Nového občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal (v našem případě každé DVD má ochrannou fólii) a nebo dle odstavce d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, to se zase týká všech zakázkových karaoke DVD.

Rozpor s kupní smlouvou
Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si veškerá vzájemně poskytnutá plnění, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží vrácené po odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce je zasláno zpět prodávajícímu vždy na náklady kupujícího, v opačném případě nebude zboží prodávajícím akceptováno.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny či s úhradami předepsaných plateb. Odstoupení bude kupujícímu zasláno vždy na adresu (buď fyzickou nebo elektronickou) uvedenou kupujícím v objednávce, nesdělil-li kupující písemně prodávajícímu jinou doručovací adresu, či na e-mailovou adresu nebo faxové číslo, z nichž byla objednávka učiněna. V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy je objednávka ze strany prodávajícího stornována a kupujícímu je vráceno doposud poskytnuté finanční plnění.

10. EET

Dle zákona o elektronické evidenci tržeb jsme jako e-shop povinni vystavit účtenku k provedené platbě hotovostní. Fakturace je prováděna pomocí našeho mateřského webu www.musicer.net

Hotovostní platba bude vždy evidována spolu s fakturou za hotové - nejprve vystavíme fakturu a poté po úhradě hotově platbu elektronicky zaevidujeme.

11. Ochrana osobních údajů

Tomuto tématu se v souvislosti s legislativou EU věnuje samostatná stránka: Podmínky ochrany osobních údajů.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu 14 dnů vázán. Pokud by některé z ustanovení těchto obchodních podmínek či uzavřené smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smlouvy nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se bude co nejvíce blížit hospodářskému účelu původního.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Kraoke koš


Pomocná ruka pro KARAOKE objednávku - volej: 603 872 069 (pracovní dny 8-16 hod.)

Na www.musicer.net máme veškeré karaoke ON-LINE !

Bonusy:
 • Ke každé objednávce žeton do nákupního vozíku.
 • Nad 2.000,00 Kč poštovné po ČR zdarma.
Proč nakupovat u nás ...

Seznam kategorií DVD:
  Pro děti
  Pro zpěvačky
  Pro rockery
  Pro starší a pokročilé
  Slovenské
  Série The Best
  Série Interpreti
  Ostatní


Seznam kategorií Skladeb:
  Country
  Dětské
  Slovenské
  Zpěvačky
  DISKO CZ
  ROCK CZ
  DISKO SVĚT
  ROCK SVĚT
  Pomaláče CZ-SK
  Pomaláče svět
  Vánoční a koledy
  Lidové a dechovky
  Lidové a dechovky EV
  Aktuální hity
Chcete dostávat novinky
na Váš e-mail?

Váš email:


Seznam zpráv e-mailingu
TOPlist


zpět nahoru
L: H: